GRI – KURUMSAL SURDURULEBILIRLIK RAPORLAMASI

ECOBUILD® şirketlere GRI formatında Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
GRI Raporlamasının temeli 1970'li yıllara dayanmaktadır.
70’li yıllardan beri dünyanın gündeminde olan çevre problemlerine çözüm arayışı olan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (Rio,1992) çerçevesinde sürdürülebilir kalkınmanın ana unsurları olarak tanımlanan;
• Ekonomik,
• Çevresel ve
• Sosyal sürdürülebilirlik
kavramlarının somutlaştırılması ve kurumlar tarafından uygulamaya konulmasının bir aracı olarak GRI Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması kullanılmaya başlanmıştır.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (Rio+20, 2012) Bildirgesinin 47nci Maddesinde Devletlerin bu uygulamayı teşvik etmeleri taahhüt altına alınmıştır.
Böylece Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması daha öncelerde olduğu gibi, uluslararası şirketlerin yerel paydaşları ve uluslararası yatırımcılarına karşı sorumluluklarını karşıladığını göstermek için başvurdukları bir araç olmaktan çıkıp, yerel şirketlerin de devlet ve sivil toplumlar nezdindeki iletişimlerini şeffaflaştırmalarının bir aracı haline gelmiştir.
Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması LEED Sertifikasyon Sisteminde En Geniş İçerikli Yeşil Malzeme Kriteridir. Bu nedenle yapı malzemesi üreticisi olan firmaların mutlaka GRI raporlamaları yapmaları gereklidir.
LEED V4 2014 Sertifikasyon Sistemi Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlamalı üreticilerin ürünlerine puan vermektedir.
Öncelikleri ise:
• Uzun vadeli ekolojik sorumluluğu haiz arazi kullanım taahhüdü,
• Hammadde çıkartılması ve imalat esnasındaki çevresel zararların azaltılması taahhüdü,
• Sorumlu kaynak kullanım kriterleri odaklı geçerli standart ve programların gönüllü olarak karşılanması taahhüdü.
GRI Raporlaması LEED Sertifikasyonunda puan getirmektedir ancak sadece bu kadar değildir:
• Şirketlerin uluslar arası arenada kredibilitelerini ortaya koyabilmelerini sağlar.
• Uzun dönemli kârlılığın, sosyal adalet ve çevrenin korunması ile birlikte yürütülebilmesinin teminini sağlar.
• Organizasyonların hedef koyma, performanslarını ölçme ve faaliyetlerini sürdürülebilir kılmak için gereken değişimi yönetebilmelerinin teminini sağlar.
• Uluslararası mutabakatla geliştirilmiş yayma ve ölçme maddeleri (disclosure aspect, indicator) sayesinde sunulan bilginin erişilebilir ve karşılaştırılabilir olmasının teminini sağlar.
Görülmektedir ki, GRI salt bir rapor yazım ve beyan işi/işlemi değildir. Kurumların yönetim sistemlerinin sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yeniden tanımlanması ve orta ve uzun vadeli toplumsal ve kurumsal gerçeklerin önem seviyesine göre etkileşim içerisinde kısa vadeli periyotlarda (örneğin yılda bir) arasının bulunması sürecidir.
GRI Kurumsal Sürdürülebilirlik raporlaması, kurumların performanslarını ölçme, açıklama yapma ve iç ve dış paydaşlara karşı sorumlu olarak beyan etme uygulamasıdır.
Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlamasının Faydaları:
• LEED V4 2014 Sertifikasyon Sistemi Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlamalı üreticilerin ürünlerine puan vermektedir.
• Raporlama yaparak sürdürülebilirlik konusundaki şirket politikası kamuya beyan edilmektedir.
• Şirket kurumsal olarak güven sağlamaktadır.
• Şirketin çevreye karşı olan sorumluluğu tüm çevreci gruplara beyan edilmektedir.
• Uluslararası alanda şirket cari değeri artmaktadır.
• Kamuoyunda şirket imajına olan algı yönetimi yapılmaktadır.
• Şirketin sektöründeki diğer şirketlerden olumlu olarak ayrışması sağlanmaktadır.
• GRI Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu şirketin gelecek perspektifini ortaya koymakta, yönetim modellerine girdi oluşturmaktadır.